תנאי שימוש

פתח דבר-  אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") הינו בבעלות ובתפעול יד הנדיב, תאגיד שלא למטרות רווח, המאוגד לפי חוקי מדינת ישראל. התנאים שיפורטו להלן, כמו גם תנאים נוספים שאפשר שיפורטו, מעת לעת, במסגרת האתר (להלן, במשותף: "תנאי השימוש") מסדירים את שימושך באתר. תנאי השימוש אינם באים לפגוע או לגרוע מזכויות או מסעדים המוקנים ליד הנדיב בהתאם להוראות כל הסכם או דין ולא יפורשו ככאלה. שים לב שתנאי השימוש כוללים, בין היתר, הוראות המגבילות את אחריות יד הנדיב וצדדים שלישיים כלפיך, וכן הוראות בהם הנך מתחייב לשפות את יד הנדיב וצדדים שלישיים. בעצם גלישתך או שימושך באתר אתה מסכים להיות מחויב משפטית תחת, ולמלא אחר, תנאי השימוש, כפי שישונו או יוחלפו, מעת לעת, על ידי יד הנדיב. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנמנה על תנאי השימוש, או אינך מסוגל להיות מחויב משפטית לתנאי כלשהו הנמנה על תנאי השימוש, כפי שהם מתעדכנים מעת לעת, הנך מתבקש לצאת מן האתר ולהפסיק להשתמש בו.

 1. בעלות בקניין רוחני - האתר וכל התכנים הכלולים, מובאים או מוצגים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המאמרים, המחקרים, הטקסטים, כל מידע או מסמך הנוגע למענקים, הצילומים, התמונות, התרשימים, סימני המסחר, הסמלים, הגרפיקה, הלוגואים והאיורים הכלולים או מוצגים בו, בחירתם ואופן שילובם, ועיצובו הכללי של האתר (להלן, במשותף :"החומרים") הינם קניינה של יד הנדיב או של צדדים הקשורים ליד הנדיב, ספקים של יד הנדיב, צדדים שהעניקו ליד הנדיב רישיונות לעשות שימוש בחומרים או צדדים אחרים שהרשו ליד הנדיב להשתמש בחומרים שלהם (לפי העניין) (כ"א להלן :"בעל זכויות"), והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות.
   
 2. הגבלות על השימוש באתר- אינך רשאי למכור, להעניק רישיון, להפיץ, להעביר, לשנות, לתקן, לערוך, להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות או לנצל את האתר או את מי מהחומרים באופן כלשהו, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מיד הנדיב ומבעל הזכויות הרלבנטי. הנך מורשה לצפות, להדפיס או להוריד חומרים הכלולים, מובאים או מוצגים באתר זה,רק למטרות שימוש אישי, אינפורמטיבי ולא מסחרי, אך זאת בתנאי שתמיד תשמור בעינם ובמקומם את כל ההודעות, ההערות והסימונים לגבי זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות, הכלולים, מובאים או מוצגים באתר. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מזכויותיה של יד הנדיב או מזכויותיו של כל בעל זכויות, כל שימוש מורשה של האתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של כל אחד מן החומרים, חייב להיות בהתאם להוראות כל דין רלבנטי.
   
 3. הינכם מתחייבים שלא להשתמש באתר באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, פגיעה בזכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או עיצוב ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או המצאה ו/או ביטויו של רעיון ו/או כל זכות קניין רוחני מכל סוג ו/או בזכות הפרטיות ו/או בכבוד האדם ו/או ברגשות הציבור ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בזכות הפרסום. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף עליו, חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע ו/או להפוך לזמין דרך האתר כל איום (מפורש או משתמע), הוצאת דיבה, השמצה, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס ו/או בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
   
 4. מסירת מידע-  השימוש באתר לצורך הגשת בקשה למענק ומעקב אחר בקשות למענק כרוך בהרשמה. הרשמה לאתר ו/או הגשת בקשה למענק מהווה הסכמה מצדך למסירת פרטים ומידע ליד הנדיב. ההרשמה לאתר ו/או הגשת בקשה לקבלת מענק וכל מסירת מידע ו/או פרטים ו/או מסמכים שתתבצע במהלכם תהא כפופה למסמך תנאי שימוש זה. יצירת משתמש ומתן מענקים יתבצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יד הנדיב ומתן מענקים יתבצע אף בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי יד הנדיב ביחס לכל מענק, ואין בקבלת מידע ו/או פרטים ו/או מסמכים על ידי יד הנדיב משום התחייבות ליצירת משתמש ו/או למתן מענק.
   
 5. קישורים, מסגרות (frames) ותגי מטא - (metatags)אינך רשאי ליצור קישור כלשהו מאתר אחר לאתר זה, לעמוד כלשהו של אתר זה או למי מן החומרים, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב מיד הנדיב. הפעלה או הצגה של האתר או של כל חלק ממנו, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של מי מן החומרים, במסגרות  (frames) בין גלויה ובין סמויה, או באמצעים אחרים באתר אחר, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב מיד הנדיב, אסורה בתכלית האיסור.  אינך מורשה להשתמש בתגי מטא (metatags) או בכל טקסט סמוי (hidden text) אחר המשלב עמוד כלשהוא מהאתר, את מי מן החומרים או את שמה של יד הנדיב, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב מיד הנדיב.
   
 6. קישורים לצדדים שלישיים - אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או מטעם יד הנדיב ושאינם במסגרת ניהולה או שליטתה. כלל הקישורים הנ"ל מוענקים לנוחיות המשתמשים באתר בלבד, ואין להסיק מהכללתם באתר כי יד הנדיב תומכת, מסכימה, נותנת חסות, מציגה מצג כלשהו או קשורה בדרך כלשהי לאתר כלשהו או לתוכן כלשהו באתר כלשהו. כמו כן, הנך מסכים ומאשר שיד הנדיב אינה אחראית, ולא תהיה אחראית בשום צורה ואופן, לכל תוכן, חומר, פרסומות או מידע הנמצאים או נגישים מכל או באמצעות כל אתר אחר, וכן לא תהא אחראית בשום צורה ואופן למוצרים או לשירותים שניתן לרכוש או לקבל מאתר אחר או באמצעותו. שימוש בכל קישור שהוא הנכלל באתר זה, מהווה יציאה  מאתר זה לאתר אחר ולפיכך הינו באחריותך הבלעדית. עליך  להיות מודע לכך שאתרים אחרים, אשר מנוהלים על ידי גורמים אחרים, יופעלו לפי תנאי שימוש משלהם.
   
 7. העדר מצגים או התחייבויות מצד יד הנדיב -  הנך מאשר בזאת ומסכים כי שימושך באתר, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בחומרים, נעשה באחריותך הבלעדית. האתר וכל החומרים מוצעים לשימוש כמות שהם ("as is") בלי כל התחייבות, מצג או הצהרה מסוג כלשהו, במפורש או במשתמע, מכוח חוק או אחרת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בלי כל התחייבות, מצג או הצהרה בדבר מסחריות, איכות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות של זכויות קניין רוחני או בדבר אי-הפרה של זכויות קניין רוחני. יד הנדיב אינה מתחייבת, מציגה או מצהירה כי האתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החומרים, הינו נקי מטעויות, פגמים או כשלים או שיפעל בהתאם לציפיות שלך. יד הנדיב אינה אחראית לדיוק או לשלמות של החומרים ולא מקבלת על עצמה או נוטלת כל אחריות שהיא לעדכן את החומרים. בנוסף לכך, יד הנדיב אינה מבטיחה גישה מתמשכת, ללא הפרעות או גישה מאובטחת לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחומרים, ואינה מתחייבת שהאתר או שכל קובץ המורד מן האתר הינו נקי מ"וירוסים", "תולעים" "סוסים טרויאניים" או כל חומר מזיק אחר.
   
 8. הגבלת אחריות- יד הנדיב, בעלי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, נציגים או קבלנים של יד הנדיב, וכן צדדים שהעניקו ליד הנדיב רישיונות, צדדים קשורים ליד הנדיב, חליפים או נמחים של יד הנדיב, וכל אדם או גוף הקשור בכל צורה שהיא להקמת, הפקת, הפעלת, ניהול או תחזוקת האתר או לקישור האתר לרשת האינטרנט, לא ישאו, בשום מקרה, באחריות או בחבות כלשהי, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים, פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא), פגיעה, הוצאה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות), עלות או הפסד (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, איבוד נתונים) הנובעים, נגרמים, קשורים או שניתן לייחסם, במישרין או בעקיפין, לגלישה או לשימוש שלך, או לחוסר יכולת מצדך לגלוש או להשתמש, באתר זה או באתרים המקושרים לאתר זה, או לשימוש או להורדה של כל חומר, מידע או שירותים הכלולים באתר זה או באתרים המקושרים לאתר זה, או הנגרמים על ידי "וירוסים", "תולעים" או "סוסים טרויאנים" או חומרים מזיקים אחרים, שמקורם באתר זה או שהורדו ממנו. בכל מקרה של נזק, פגיעה, הוצאה, עלות או הפסד כאמור ו/או בכל מקרה של בעיה כלשהי עם או בקשר לאתר זה או לחומרים, הנך מסכים כי הסעד היחיד שלך מאת יד הנדיב הינו הפסקת השימוש באתר.
   
 9. שיפוי - הנך מסכים בזאת לשפות את יד הנדיב, מייד עם דרישתה הראשונה בכתבוכן כל נושא משרה, דירקטור, עובד, בעל מניות, נציג וקבלן של יד הנדיב, וכן כל צד שהעניק ליד הנדיב רישיונות, כל צד הקשור ליד הנדיב, כל צד חליף או נמחה של יד הנדיב וכל צד שקשור בכל דרך שהיא להקמת, הפקת, הפעלת או תחזוקת האתר או לקישור האתר לרשת האינטרנט (כל אחד להלן: "צד משופה") בגין כל חבות, עלות, הפסד או הוצאה, לרבות בגין שכ"ט עורכי דין סביר והוצאות משפטיות, בהן ישא או יחויב צד משופה כלשהו, בקשר או בנוגע עם או כתוצאה מכל תביעה או דרישה הנובעת, קשורה או נוגעת לכל אחד מן המקרים הבאים: א) כניסה לאתר או שימוש באתר, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, לחומרים או בחומרים, באופן בלתי חוקי, בלתי מורשה או בלתי הולם, ב) הפרה מצדך של תנאי השימוש, ג) הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני, או ד) הפרה של כל חוק מקומי או זר רלבנטי. הנך מסכים לעשות כל מאמץ לעזור ולשתף פעולה, כפי שתידרש באופן סביר על ידי הצדדים המשופים או מי מהם, בהגנה מפני כל תביעה או דרישה כאמור.
   
 10. סיום ההסכם - יד הנדיב שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את פעילות האתר או כל חלק ממנו, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא שום הודעה מראש או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר. מבלי לפגוע בכל, או להגביל כל, זכות או סעד לו זכאית יד הנדיב בהתאם לתנאי השימוש או להוראות כל דין, יד הנדיב שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי השימוש או כל חלק מהם או להשעות, לחסום או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לכל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר.
   
 11. החוק וסמכות שיפוט- תנאי השימוש יפורשו ויאכפו בהתאם, ויחולו עליהם ועל השימוש באתר ועל כל מחלוקת הקשורה לאתר או לשימוש באתר, חוקי מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין של מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר זה, הנך מסכים, באופן בלתי חוזר, לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בירושלים, ישראל.
   
 12. הסכם כולל- תנאי השימוש מהווים את ההסכם הכולל בינך לבין יד הנדיב בנוגע לגלישה לאתר ולשימוש בו, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בחומרים, והם מחליפים כל הבנה, הסדר או הסכם קודם בנוגע לנושאים האמורים.
   
 13. בטלות חלקית - היה ובית משפט בעל סמכות שיפוט יקבע שהוראה כלשהי של תנאי השימוש הינה בלתי חוקית, איננה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי אותה הוראה (או חלק ממנה ככל שהדבר רלבנטי) תחשב כמנוסחת מחדש באופן המשקף, בצורה הקרובה ביותר, את המטרה והמשמעות המקורית של אותה הוראה, ושאר ההוראות של תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
   
 14. התאמות ותיקונים - יד הנדיב שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או להחליף את תנאי השימוש, בכל עת, מכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי לידע אותך. המשך שימושך באתר לאחר השינויים או התיקונים או ההחלפה כאמור, מהווה הסכמה וקיבול של השינויים, התיקונים או ההחלפות.
   
 15. הוראות כלליות - תנאי השימוש יחולו לטובת יד הנדיב, חליפיה של יד הנדיב והנמחים שלה. כל אזכור בתנאי השימוש לאחד המינים מכוונן לכל המינים ותנאי השימוש מכוונים באופן שווה לנשים וגברים כאחד. הכותרות הכלולות בתנאי השימוש הינם רק לנוחיות ההתייחסות בלבד, ולא יילקחו בחשבון לצורך פרשנות של תנאי השימוש. אי נקיטת הליכים על ידי יד הנדיב ביחס לכל הפרה שלך או של אחרים של כל הוראה הכלולה בתנאי השימוש או הימנעותה של יד הנדיב מהפעלת כל זכות או סעד להם היא זכאית בהתאם לתנאי השימוש או בהתאם להוראות כל חוק, לא יחשבו בכל צורה שהיא כוויתור על כל זכות או סעד כאמור או כויתור על זכותה של יד הנדיב לפעול בנוגע להפרות מאוחרות או דומות.
   
 16. כתובת IP ו -Cookiesלצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי יד הנדיב. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: ייתכן כי חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies.
   
 17. צור קשר לשאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, ניתן לפנות לכתובת האימייל שלנו info@yadhanadiv.org.il .