שיקום נהרות וניהול אגני היקוות

נחל תנינים
אתגר
הדרדרות משמעותית של נהרות ונחלים וניהול מבוזר
חזון
נהרות נקיים ואיתנים, בתי גידול של מים מתוקים התומכים במגוון הביולוגי הייחודי של ישראל, בנוף ובפעילויות הפנאי
מטרה
80% מהנהרות בישראל משוקמים לרמה אקולוגית "טובה" בתוך 15 שנה

יד הנדיב משתפת פעולה עם בעלי העניין העיקריים בתחום ניהול ושיקום הנחלים בישראל, במטרה לתמוך בגיבוש מסגרות ליצירת ידע ולקידום פעולות לטובת שיפור מצב הנחלים בישראל. העקרון המארגן את פעילותנו מבוסס על ניהול משולב של מים, קרקע ומערכות אקולוגיות באגני ההיקוות (Integrated River Basin Management)– בהשראת דירקטיבת המים של האיחוד האירופי (EU Water Framework Directive) משנת 2000.

בעשורים הראשונים לקיום מדינת ישראל היה עליה לספק מים ומזון לאוכלוסייה גדלה והולכת ולפתח חקלאות מודרנית. לשם כך הוציאה המדינה לפועל מיזמים לאומיים כבירים לניקוז וייבוש "ביצות" ולניצול משאבי המים הטבעיים לשתייה והשקיה (המוביל הארצי, מפעל ירקון-נגב, ייבוש החולה וכיו"ב). פרויקטים אלו גרמו לשינויים משמעותיים בתוואי הנחלים, באיכות המים, במשטר הזרימה הטבעית ופגעו אנושות במערכת האקולוגית. כתוצאה מכך אנו עומדים היום בפני נחלים מיובשים ומזוהמים, נחלים שזרימתם ומבניהם שונו, מעיינות שנוצלו עד תום או מי תהום שנשאבו יתר על המידה.

לאחר עשרות שנים של התדרדרות, נוצרו הזדמנויות חדשות שהובילו לסימנים מעודדים בכל הקשור לשיפור מצב הנחלים בישראל - זיהום הנחלים מטופל ברובו על ידי מתקנים לטיהור שפכים  בנוסף להתפלת מים בסדרי גודל מסיביים, המאפשרים הזרמה של מים טבעיים לנחלים. יד הנדיב רואה את תפקידה העיקרי בפיתוח מסגרות ארגוניות לאיגום והפצה של ידע מקצועי מעשי וכן ביכולות ניטור מתקדמות ובתמיכה בתכנון, בבניית ידע, ברתימת ניסיון מעשי ובעידוד ארגונים בעלי ניסיון בחינוך ורתימת הציבור ובהקמה של קבוצות אזרחיות מעורבות. אנו מקווים לראות גופים כמו רשויות ניקוז ונחלים משתמשים בכלים ומתודולוגיות של ניהול אגני אינטגרטיבי של נחלים; יותר יוזמות לשיקום נחלים המיישמות את הגישה האינטגרטיבית תוך שימוש בפתרונות מבוססי טבע; ושיפור מדיד במצב האקולוגי של נחלים ובתי גידול לחים .

 

 

Pew Charitable Trusts
07/2019
אנגלית
החברה להגנת הטבע
12/2023
עברית